728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

  Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω COVID-19


  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 3.1.9 “Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1906/07-09-2020 (ΑΔΑ:6ΖΨ84653ΠΓ-ΔΑΑ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9  «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
  2. Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει:
  α) Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια/ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων.

  β) Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται), σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και κατά καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

  γ) Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

  3. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Πράξεων θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων.

   

  4. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα:

   

  Μηχανότρατες

  Γρι-γρι

  Σκάφη που αλιεύουν Μεγάλα Πελαγικά Είδη

  Σκάφη Παράκτιας Αλιείας

  Μηνιαία αποζημίωση σε €/GT

  189,33

  343,58

  450,50

  267,75

  Ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση €

  10.000

  8.000

  4.000

  900

  Μέγιστη μηνιαία αποζημίωση €

  24.000

  24.000

  15.000

  4.500

      Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

   

  5. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα τους αποστέλλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης. Στην αίτησή του, ο δυνητικός Δικαιούχος δηλώνει το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

    Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στην  προκήρυξη του μέτρου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr.

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:

   

  Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από:

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

  Μιχαλακοπούλου 103

  115 27 Αθήνα

  Τηλ.: 213-1501151

  Fax : 210-7774090

  2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:

  α. Κουντουράκης Ιωάννης, Τηλ.: 213-1501186, E-mail: [email protected]

    Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία επίσης μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

  Πλαίσιο κειμένου: Τμήμα Αλιείας Αργολίδας	2752360290
Τμήμα Αλιείας Αρκαδίας	2710225444
Τμήμα Αλιείας Κορινθίας	2741363346
Τμήμα Αλιείας Λακωνίας	2731363316
Τμήμα Αλιείας Μεσσηνίας	2721361222
Τμήμα Αλιείας Τριφυλίας	2761022958

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

   

   

   

                • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω COVID-19 Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top