728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

  Γκιόλας :Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας μετατρέπεται σε Υπερυπουργείο με υπερσυγκεντρωση αρμοδιοτήτων

  Την αντίθεση και τις ενστάσεις  του εξέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση.Κατα την διάρκεια της τοποθέτησης του υποστήριξε τα ακόλουθα:
  Σύγχυση προκαλεί το νέο νομοσχέδιο περί
  δημιουργίας   εθνικού   Μηχανισμού   Διαχείρισης   Κρίσεων   και   Αντιμετώπισης Κινδύνων.
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας μετατρέπεται σε Υπερυπουργείο με υπερσυγκεντρωση αρμοδιοτήτων.
    Σε κίνδυνο η περιβαλλοντική προστασία παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα.
  Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρεκκλίνει των κείμενων διατάξεων και δεν μπορεί να πείσει ότι οι προθέσεις για οποιοδήποτε έργο, είναι αγαθές.
  Παραμερίζεται η κοινοτική νομοθεσία της περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης, που συνιστά πυλώνα για την προστασία του περιβάλλοντος.
  Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’όψη.
  Η δημιουργία απορρήτων κονδυλίων, στον προυπολογισμό της Πολιτικής Προστασίας, μόνο υπόνοιες για αδιαφάνεια και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι προκαλεί.
  Η ενσωμάτωση της με μακρά ιστορία Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην υπό ίδρυση Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων, δεν εξασφαλίζει την  καλύτερη λειτουργίατου Πυροσβεστικού Σώματος.
  Έμμεση απαξιώνει η Κυβέρνηση το θεσμό του εθελοντισμού μετά την εξουσιοδότηση της Πολιτικής Προστασίας να διαγράφει τις εθελοντικές ομάδες.
  Με το άρθρο 185 επιχειρείται η ανάθεση της διαχείρισης των φυλακών στον ιδιωτικότομέα. Έχουμε, συνεπώς, την εκχώρηση δημόσιας εξουσίας, που πηγάζει από τον κεντρικόπυρήνα του κράτους σε ιδιώτες επιχειρηματίες.

  Ολόκληρη η ομιλία του Γιάννη Γκιόλα, εδώ: 

  Κυρίεςκαικύριοιβουλευτές,
  ΜετουπόψήφισηΝ/Σ, ηΚυβέρνησηδιατείνεταιότιθααναδιαρθρωθείηΓενικήΓραμματείαΠολιτικήςΠροστασίαςκαιθααναδιοργανωθείτοΠυροσβεστικόΣώμαμέσωτηςδημιουργίαςενόςΕθνικούΜηχανισμούΔιαχείρισηςΚρίσεωνκαιΑντιμετώπισηςΚινδύνωνπουθαεξασφαλίζειτηνανθρώπινηζωήκαιτηνπεριουσίατωνπολιτών, καθώςκαιθαθέτεισεπροτεραιότητατοφυσικόπλούτοκαιτηνπολιτιστικήκληρονομιάτηςχώρας.
  Ερευνητέο, συνεπώς, εάνοιπροωθούμενεςνομοθετικέςρυθμίσειςείναισεθέσηνατοεπιτύχουν, μέσωτουπολλάυποσχόμενουως«σύγχρονου, ευέλικτουκαιαποτελεσματικού»εθνικούΜηχανισμούΔιαχείρισηςΚρίσεωνκαιΑντιμετώπισηςΚινδύνωνπουσυγκροτούν.
  Πρώτον, μετοπαρόνσχέδιο, εισάγεταιπληθώραρυθμίσεωνπουτροποποιούντιςυφιστάμενες, σήμερα, αρμοδιότητεςστιςενλόγωδομέςκαιυπηρεσίεςτουκράτουςκαιτηςδιοίκησηςπροκαλώντας, όμως,  μεγάλησύγχυσηεπ’αυτών. Μεδυσκολίααντιλαμβάνεταικανείςτηδιάρθρωσηκαιδιοικητικήσχέσημεταξύτου, προςσύσταση, ΕθνικούΜηχανισμούκαιτης, υφιστάμενηςσήμερα, ΓενικήςΓραμματείαςΠολιτικήςΠροστασίας. Φαίνεταιότιδημιουργούνται, καιπάλι, δομέςμευπερσυγκέντρωσηαρμοδιοτήτων, μετηΓενικήΓραμματείαΠολιτικήςΠροστασίαςναομοιάζεισεΥπερ- υπουργείο, πληνόμωςνασυνιστά, κατάτολεκτικότουσχεδίουπουκαταθέσατε“επιχειρησιακήδομήτουΕθνικούΜηχανισμού”! Σεκάθεπερίπτωση, οιαρμοδιότητεςτουμενόσοκαιτηςδε, δενπροκύπτουνμεσαφήνειαούτεαπότιςκύριεςούτεαπότιςμεταβατικέςδιατάξειςτουνομοσχεδίου.
  Δεύτερον, εισάγονταιπαρεκκλίσειςαπότηνκείμενηπεριβαλλοντικήνομοθεσία, καιμάλισταστοόνομαενόςνομοθετήματοςπουδήθενεναρμονίζεταιμετηνπροστασίατούτουτουσυνταγματικάκατοχυρωμένουεννόμουαγαθού. ΑυτότοπαράθυροανοίγειηθεσπιζόμενηΕπιτροπήΕκτίμησηςΚινδύνουπουμπορείκατάτοδοκούνναχαρακτηρίζειυποτιθέμεναέργαπροληπτικήςφύσεως, ωςάμεσηςυλοποίησης, κατάπαρέκκλισητωνκείμενωνδιατάξεων. ΗερμηνείαπουεπιχειρείταιστηναιτιολογικήέκθεσηότιτοανωτέρωδενέρχεταισεσύγκρουσημετοΣύνταγμαδενμπορείναπείσειγιαδήθεναγαθές προθέσεις. Τοίδιοεξοργιστικήείναικαιηπροσποιούμενη ,απότηΝέαΔημοκρατία, άγνοιαωςπροςτοότιοθεσμόςτηςπεριβαλλοντικήςαδειοδότησηςείναιθεσμόςπροστατευτικόςγιατοπεριβάλλον. Τίθεται, έτσι , εκποδώνη, κοινοτικώνκαταβολών, νομοθεσίατης περιβαλλοντικήςαδειοδότησηςπουσυνιστάπυλώναγιατηνπεριβαλλοντικήπροστασίακαιγιατηναποτροπήτηςεπέλευσηςδυσμενώνσυνεπειώναπότιςανθρώπινεςδραστηριότητεςκαιυποδομές, αλλάκαιαπόταακραίακαιρικάφαινόμενα, τηνκλιματικήαλλαγήκαιτουςκινδύνουςπουελλοχεύειητεχνολογικήκαινοτομία.
  Αυτό, όπωςκαιτοότιηεπικινδυνότητατουφαινομένουτηςκλιματικήςαλλαγήςτείνει, στιςμέρεςμας, ναμετεξελιχθείσεκρίση, ηκυβέρνησητηςΝέαςΔημοκρατίαςοφείλεινατολάβεισοβαράυπόψιντηςπριννα ’ναιπολύαργά.
  Τιδείγματαγραφήςόμωςέχει, μέχρισήμερα, δώσεικαιτιεσείςεπιλέγετεναθεσμοθετήσετε ;
  Nαδημιουργείτε, γιαένατόσοευαίσθητοκαικρίσιμοεθνικάζήτημααπόρρητακονδύλιαήάλλωςμια“μικρήΕΥΠ”, όπωςεύστοχααναφέρθηκεστοντύπο!
  ΠροβλέπεταιηεγγραφήειδικήςπίστωσηςαπόρρητωνεθνικώναναγκώνστονπροϋπολογισμότηςΓ.Γ.Π.Π., ύστερααπόαπόφασητουΓενικούΓραμματέακαιυποστηρίζετεότιαυτήηαναιτιολόγητηκαιαστήρικτηαπόφασηενόςμονοπρόσωπουοργάνουθαδιασφαλίσειταεθνικάσυμφέροντα. Μόνουπόνοιεςπερίαδιαφάνειαςκασυμφωνιώνκάτωαπότοτραπέζιδημιουργεί!
  ΌσογιατιςνομοθετικέςρυθμίσειςπουάπτονταιτηςλειτουργίαςτηςΠυροσβεστικής : Προτείνεταιη, μεμακράιστορία, ΠυροσβεστικήΑκαδημίαναανήκειεφεξήςσεένανέονομικόπρόσωπο, τηνπροςσύστασηΕθνικήΣχολήΔιαχείρισηςΚρίσεωνκαιΑντιμετώπισηςΚαταστροφών. ΣετιθαβοηθήσειηδιοικητικήενσωμάτωσήτηςστηνπροςίδρυσηΣχολήκαιγιατίηαλληλεξάρτησητωνδύονασυνιστάεχέγγυοκαλύτερηςλειτουργίαςτηςΠυροσβεστικής ; Eπίσης, πόσοάμεσααυτόμπορείναλάβειχώρα ; Οδιοικητικόςμηχανισμόςμόνονβαρύτεροςμπορείναγίνειμετέτοιεςπροτάσεις. Αντιθέτως, δενυπάρχει, στονομοσχέδιόσας, πρόβλεψηγιατηνκάλυψηοργανικώνθέσεωνστοπυροσβεστικόσώμα, πουθαεξασφάλιζετηνκαλήλειτουργίακαιετοιμότητατουσώματοςπουέχει, μέχρισήμερα, αξιόμαχακαιμεεπάρκειαεπιτελέσειτοέργοτου. 
  Έναακόμησημείοπουθαήθελαναπαρατηρήσω, ενδεικτικότηςδιαφορετικήςαντίληψήςσαςσταπράγματα, είναιανόχιηαπαξίωση, ημεμψιμοιρίαέναντιτουθεσμούτουεθελοντισμού, μετηνπαροχήτηςεξουσιοδότησης, στηνΠολιτικήΠροστασία, γιαδιαγραφήτωνεθελοντικώνοργανώσεων, που, τουναντίον, θαέπρεπεναεπιβραβεύονταικαιναεκπαιδεύονται, γιαναεξακολουθήσουνναπροσφέρουν, όπωςάρισταέχουνπράξειμέχρισήμερακαιαξίζουντονέπαινόμαςγιααυτό!
  Καταληκτικά, ωςκόμμααλλάκαιωςπροηγούμενηκυβέρνηση, ουδόλωςαγνοούμετιςπαθογένειεςκαιτιςδυσλειτουργίεςτουυφιστάμενου, σήμερα, πλαισίουκαιΜηχανισμού. Σαςπαραπέμπω, λοιπόν, στηνπρότασηνόμουτουΣΥΡΙΖΑηοποίαδιαπνέεταιαπότηδιάγνωσητηςσοβαρότηταςτωνσύγχρονωνκινδύνωνκαιπροκλήσεωνκαιαπότηνεπιτακτικότητατηςδημιουργίαςενόςμηχανισμούικανούναπρολαμβάνει, ναείναισεετοιμότητα, νασυντονίζει, νααντιμετωπίζεικαινααποκαθιστά. Καικάτιακόμη, εξαιρετικάκρίσιμο, έναςκρατικόςμηχανισμόςπολιτικήςπροστασίας, γιαναείναιαποτελεσματικός, προαπαιτείτηδιενέργειαδιαβουλεύσεωνμετηνεπιστημονικήκοινότητα. Τοσύνολοτωνανωτέρωθαεπιτευχθείμόνονμεσαφήπεριγραφήτωναρμοδιοτήτων, αλλάκαιαπλοποίησηκαισαφήνειατωνπροϋποθέσεωνκαιτωνόρωνπουαπαιτούνται.
  Δυστυχώς, τοΝΣπουπροωθείτε, αντίτηςαπλοποίησηςτηςκατάστασηςκαιτηςεπακριβούςπεριγραφήςτωνφορέωνκαιαναγκαίωνδράσεων, επιτείνει, τηνασάφειακαιτησύγχυσηωςπροςτοντρόποαντιμετώπισηςδυσκολιώνκαιεπικίνδυνωνκαταστάσεων.
  Μετοάρθρο 185 επιχειρείταιηανάθεσητηςδιαχείρισηςτωνφυλακώνστονιδιωτικότομέα.
  Έχουμε, συνεπώς, τηνεκχώρησηδημόσιαςεξουσίας, πουπηγάζειαπότονκεντρικόπυρήνατουκράτουςσειδιώτεςεπιχειρηματίες.


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Γκιόλας :Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας μετατρέπεται σε Υπερυπουργείο με υπερσυγκεντρωση αρμοδιοτήτων Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top