728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΚΟΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. » ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 29 Μαιου 2018 έως και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του
  Νομικού Προσώπου , σχολικού έτους 2018-2019 , στο γραφείο της διεύθυνσης επί της οδού Ηρακλέους 6 στο Ναύπλιο, καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00.
  Τα δικαιολονητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :
  1. Αίτηση ( έντυπο αιτήσεως χορηγείται από την Δ/νση & τα τμήματα των Σταθμών)
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
  3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγγραμμένη από παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. . Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux , όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2017.
  5. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων.
  Για μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
  Βεβαίωση από τον εργοδότη(του γονέα), από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης , το είδος απασχόληση (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που κατέχουν , το ωράριο εργασίας και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των γονέων ή μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή ) εργάζεται .
  Για μισθωτούς του Δημοσίου τομέα:
  Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) πρόσφατης έκδοσης στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας
  Για ελεύθερους επαγγελματίες:
  Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
  Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:
  Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
  6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή συμφωνητικό μίσθωσης για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.
  7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στους Σταθμούς, εκτός των αναφερομένων
  δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (επικυρωμένη), όπως αυτή αποδεικνύεται.
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)
  1. Βεβαίωση από την Γ ραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές.
  2. Βεβαίωση από τον στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.
  3. Σχετική ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό.
  4. Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ένα υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  5. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής.
  6. Για ειδικές περιπτώσεις, η βεβαίωση υγείας του παιδιού θα συνοδεύεται και από έκθεση του Αναπτυξιολόγου ή Παιδονευρολόγου(Δημόσιου φορέα ή Ασφαλιστικού Οργανισμού), για την δυνατότητα ένταξης του παιδιού στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού.
  Για τις αιτήσεις επαννεγγραφής απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
  Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής, εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στο γραφείο της Διεύθυνσης Ηρακλέους 6 Ναύπλιο, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ από 29 Μαίου 2018 έως και 8 Ιουνίου 2018.
  Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Στο βρεφικό σταθμό γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.
  Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια ( 1η -09-2018) , έως την ηλικία που εγγράφονται νηπιαγωγείο.
  Δεν γίνονται δεκτά νήπια πάσχοντα από λοιμώδη νοσήματα.
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ:
  Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλουν για κάθε μήνα Οικονομική Εισφορά (τροφεία), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 39/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
  Η οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.
  Την επιβολή και την καταβολή των Τροφείων από 01/09/2018 ως κάτωθι:
  α) Οι έχοντες οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το οικον. έτος 2017 έως και 6.000,00 € καταβολή τροφείων με ελάχιστο ποσό 20 € ανά παιδί . β) Οι έχοντες οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το οικον. έτος 2017 άνω των 6.000,01 € να καταβάλλουν τροφεία σε ποσοστό 2% του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος με ελάχιστο ποσό 20 € ανά παιδί .
  Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες , οι μονογονεϊκές και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά φορολογητέα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το οικον. έτος 2017 μέχρι του ποσού των 30.000,00 €.
  ΕΚΠΤΩΣΗ
  1) Για τα δεύτερα παιδιά κάθε οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα παράλληλα στο Ν.Π , θα καταβάλλεται το 50% των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο παιδί με ελάχιστο ποσό 20 € μηνιαίως ανά παιδί.
  2) Οι πολύτεκνες οικογένειες , οι μονογονεϊκές και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα άνω των 30.000,00 € έκπτωση 50%.
  3) Οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00 € καταβολή τροφείων
  με έκπτωση 50% από το πρώτο παιδί, με ελάχιστο ποσό 20 € μηνιαίως ανά παιδί.
  4) Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να κατατίθεται τις πρώτες δέκα πέντε (15) ημέρες κάθε μήνα.
  5) Η ανάλογη οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.
  6) Όταν δεν καταβάλλεται από γονείς το ποσό των τροφείων που προβλέπεται για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως, γίνεται διακοπή της φιλοξενίας με απόφαση του Δ.Σ.
  7) Γίνεται διακοπή φιλοξενίας του νηπίου όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τον Παιδικό ή Βρεφικό Σταθμό, με απόφαση του Δ.Σ.
  8) Απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η επανεγγραφή , να έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές εκκρεμότητες (μηνιαία τροφεία)των γονέων μέχρι 31/8/2018
  • Τα έσοδα θα κατατίθενται στο λογαριασμό της ALPHA BANK 540-00-2001000317 και αφορούν τα τροφεία βάσει της αρ. απόφασης 13 /2011 του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Με την παρούσα απόφαση μας θα λογίζονται ως ειδικευμένο έσοδο αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔ.ΟΧ και πληρωμή των τροφείων στον μειοδότη προμηθευτή .
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :
  Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης , με κριτήρια ως κάτωθι:
  1) Κάτοικοι Δήμου Ναυπλιέων
  2) Δημότες Δήμου Ναυπλιέων.
  3) Εργαζόμενοι και οι δύο (2) γονείς
  4) Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών
  5) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
  6) Παιδιά οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω.
  7) Παιδιά στρατευμένων
  8) Παιδιά φοιτητών
  9) Παιδιά ανέργων με αποδεδειγμένη βεβαίωση ανεργίας.
  10) Τα τέκνα των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών
  11) Δημότες όμορων δήμων - στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση- εφόσον εργάζονται αποδεδειγμένα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ναυπλιέων ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται ειδικά στην σχετική απόφαση του ΔΣ του Νομικού Προσώπου.
  Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό που χωροταξικά ανήκει ο γονέας, σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται αρχικά τα νήπια που επανεγγράφονται όλα μαζί . Για να είναι ομαλή η προσαρμογή των νέων εγγεγραμμένων παιδιών στους Σταθμούς και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, η προσέλευση θα γίνεται σταδιακά κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ακολουθώντας τον προγραμματισμό της προϊσταμένης του Σταθμού και του παιδαγωγικού προσωπικού.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
  του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΚΟΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top