728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

  Τα εσπεριδοειδή στην Αργολίδα το 1965

  Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο της τοπικής εφημερίδας Αργολική Φωνή για τα εσπεριδοειδή που απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς : «Μέγιστόν καί δύσκολα νά έπιλυθή διά κάποια ίκανοποίησι αμφοτέρων τών ενδιαφερομένων έμφανίζεται τό έσπεριδο- παραγωγικόν μας πρόβλημα περισσότερο έφέτος από άλλοτε. Οί καιρικές συνθήκες συνέβαλαν
  έπίσης στήν δυσχέρεια διαθέσης τής έφετεινής παραγωγής ανάμεσα σέ άλλες ασύμφορες συνθήκες πού έπεκράτησαν στις Αγορές του Εξωτερικού. ο πρώϊμος χειμώνας, οί παρά - πολλές βροχές καί οί παγωνιές δέν έπέτρεψαν έφέτος τήν πρώιμον διάθεσιν Ικανοποιητικών ποσοτήτων στις ξένες άγορές. Εύρισκόμεθα στά μέσα σχεδόν τού Δεκεμβρίου. Και ένώ άλλα παραγωγικά χρόνια στό διάστημα αύτό είχε έξαχθή τό 50% τής παραγωγής, έφέτος μόλις τό 12—15%. Πότε καί πώς θά διατεθούν οί 250 — 300 χιλιάδες τόννοι έσπεριδοειδών Άργολίδος; Θά είναι δυνατόν μέχρι τέλος τού χρόνου νά έξαχθή τό 50%; Έάν όχι, θά ύπάρξη κίνδυνος νά παραμείνουν Αδιάθετες τεράστιες ποσότητες οι όποίες θά είναι πλέον έκτεθέιμένες στην παγωνιά τής περιόδου.  Οί Αρμόδιοι υπουργοί Εμπορίου, Γεωργίας και Οίκονομικών δέν αποφασίζουν νά θεωρήσουν ώς άκρως έπίμα- χον καί άμέσου άνάγκης τό θέμα καί νά λάβουν σχετικές αποφάσεις; Τί θά πρέπει νά γίνη; "Αν καί ημείς δέν γνωρίζουμε όσον οί ίδιοι οί άρμόδιοί κ.κ. Υπουργοί έπί τού θέματος, μπορούμε νά προσθέσωμε ότι, έάν έπριμοδοτούντο σύμφωνα μέ τά μέσα πού μπορούν νά διαθέσουν ot έξαγωγεΐς διά τήν δημιουργίαν καί νέων στό έξωτερικόν Αγορών, έάν έδίδετο άδεια κινήσεως τών μέσων πού διαθέτουν οί καραγωγοί νά τοποθετούν' σέ κάθε πόλι καί άγορά τού έσωτερικού τήν παραγωγήν τους, έάν τό Κράτος ήγόραζε ώρισμένη ποσότητα καί διέθετε στό στρατιωτικό συσσίτιο, έάν τό αύτό έγένετο στά νοσοκομεία, ιδρύματα κ.λπ., θά ήτανε δυνατόν νά απορροφηθούνε δι έφέτος τούλάχιστον, λόγω τών συνθηκών πού έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ποσότητες πριν τά βρουν οί παγετώνες πού Αναμένονται κάθε έποχή στά δέντρα καί οί θησαυροί γίνουν άνθρακες. Καί είναι καί κάτι άλλο. Δυνατόν ή έσωτερική κατανάλωσις νά απορροφούσε, όπως καί κάθε χρόνο, τό 50% έπί τής όλης παραγωγής. Πώς όμως όταν ένώ οί έμποροι Αγοράζουν μέ 4-5 δρχ. πορτοκάλια, 5-7 δρχ. μανταρίνια κατά κιλό, οί αγορές τών μικροπωλητών τά πωλούν τά μέν πορτοκάλια Από 16—18 δρχ. κατά κιλό, τά δέ μανταρίνια Από 24—32; Είναι δυνατόν να τά αγοράσει τό μισθοσυντήρητο Αγοραστικό κοινό τών Αγορών τών πόλεων σέ τόσο ύψηλές τιμές;
  Ποία λοιπόν τά προστατευτικά Κυβερνητικά μέτρα που έξηγγέλθησαν καί έξαγγέλλονται τις ήμέρες αύτές διά τούς Αγρότας καί τήν γεωργοπαραγωγή;
  Επίσης τήν τελευταίαν στιγμήν πληροφορούμεθα ότι δ συνεχιζόμενος Ισχυρός Αέρας Από 3ημέρου ώλοκλήρωσε τόν κα-ταστροφικόν έργον του. Τό 70% τών μανδαρινιών στην περιοχή Δρεπάνου πού είχανε κτυπηθή Από τή τελευταία χαλαζόπτωση πέσανε από τά δένδρα καί έγιναν τελείως ακατάλληλα διά τό έμπόριον. Πιστεύουμε ότι θά ληφθούν τά Απαραίτητα μέτρα- προστασίας.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Τα εσπεριδοειδή στην Αργολίδα το 1965 Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top