728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

  «Την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 μέχρι ώρα 13.00 και σε περίπτωση άκαρπου αποτελέσματος την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 μέχρι ώρα 13.00, στα γραφεία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού «ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» που βρίσκονται επί της οδού Φαρμακοπούλου στο Ναύπλιο Αργολίδος, θα διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός-δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2)
  συνεχόμενων γειτονικών ακινήτων που βρίσκονται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Σταικοπούλου, των οποίων (ακινήτων) την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή έχει ο Ιερός Ναός «ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ». Η δημοπρασία τελεί υπό τις κάτωθι αναφερόμενες ειδικότερες και ουσιώδεις προϋποθέσεις και όρους:

  1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 
  Ένα κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο, εμβαδού 72 τετραγωνικών μέτρων περίπου, πρώτο όροφο, εμβαδού 72 τετραγωνικών μέτρων περίπου, δεύτερο όροφο, εμβαδού 72 τετραγωνικών μέτρων περίπου και υπόγειο-αποθήκη που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Σταικοπούλου, αριθμός 4 (μπροστινή βόρεια είσοδος) και Σπετσών, αριθμός 5 (οπίσθια νότια είσοδος) στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 196 (κτίριο Α) και ένα συνεχόμενο γειτονικό ισόγειο κτίριο, εμβαδού 30 τετραγωνικών μέτρων περίπου, που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ναυπλίου επί της οδού Σταικοπούλου, αριθμός 4 (μπροστινή βόρεια είσοδος) και Σπετσών, αριθμός 3 (οπίσθια νότια είσοδος) στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 196 (κτίριο Β) (εφεξής, αμφότερων των κτιρίων καλουμένων, χάριν συντομίας «το μίσθιο»). Η πραγματική και νομική κατάσταση των προς μίσθωση ακίνητων έχει ως κάτωθι:
  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 872225/6119 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1082Δ/20-10-1994, το κτίριο της Σταικοπούλου 4 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2193/18-7-2005 «Έκθεση επικινδύνου οικοδομής (διατηρητέας)» της Πολεοδομίας Ναυπλίου ¨πρόκειται για τριώροφη διατηρητέα οικοδομή μικτής κατασκευής με ισόγειο πέτρινο και 2 ορόφων από τούβλα κατσατρά και έχει επικάλυψη με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη εκτός από ένα μικρό τμήμα ταράτσας. Από την πλευρά της οδού Σταικοπούλου υπάρχουν ρωγμές κατακόρυφες στην εξωτερική τοιχοποιία. Στην ανατολική πλευρά έχει αποκαλυφθεί σε πολλά σημεία η εξωτερική τοιχοποιία των 2 ορόφων και εμφανίζεται αποσάθρωση και απόκλιση από την κατακόρυφο. Στην νοτιοανατολική γωνία υπάρχουν κατακόρυφες ρωγμές. Τέλος στη στέγη εμφανίζεται βέλος κάμψης (κοιλιά)¨. Με την ίδια ως άνω «Έκθεση επικινδύνου οικοδομής (διατηρητέας)» της Πολεοδομίας Ναυπλίου, το μίσθιο είναι χαρακτηρισμένο, ως επικίνδυνο από στατική άποψη, ετοιμόρροπο και χρήζον κατεπείγουσα επισκευή για την αποτροπή επέλευσης κοινού κινδύνου. Το μικρό πέτρινο κτίριο (κτίριο Β) έχει σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί από πυρκαγιά.
  Σήμερα, στο μίσθιο υπάρχουν τοποθετημένα, προστατευτικά  ικριώματα για την διαφύλαξη της ασφάλειας των διερχομένων και των όμορων ιδιοκτητών. Ο Ιερός Ναός διατηρεί και θα διατηρεί, όσο είναι αναγκαίο, την φροντίδα της υπάρξεως προστατευτικών μέτρων για την μη πρόκληση δημοσίου κινδύνου, ενώ αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου, την επιμέλεια λήψεως των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων θα την έχει ο νέος μισθωτής ή οι νέοι μισθωτές, .
  2. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ: Ο πλειοδότης/υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται με επιμέλεια και δαπάνες του και αφού πρώτα εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες από την Αρχαιολογία, την Πολεοδομία και τις λοιπές αρμόδιες δημοτικές ή/και δημόσιες αρχές, να προβεί στην πλήρη αποκατάσταση/επισκευή του μισθίου (ενν. αμφότερων των 2 κτιρίων) και να ανεγείρει πλήρως αποκατεστημένα και δομικά άρτια, κτίρια, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες άδειες και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών και να εκτελέσει, κατ’ ελάχιστον, άπασες τις εργασίες (καθαιρέσεις, εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας, σκάλες, πατώματα, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός κλπ) , όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται σε πρόσφατη (του Φεβρουαρίου 2017) Τεχνική Έκθεση και στον  εμπεριεχόμενο σε αυτή προϋπολογισμό. Ο υποψήφιος μισθωτής, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα παραλαβής από τα γραφεία του εκμισθωτή Ιερού Ναού, ενός αντιγράφου της προαναφερόμενης Τεχνικής Έκθεσης, καθώς και του προϋπολογισμού, μετά την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης. Οι αναφερόμενες στην ανωτέρω έκθεση εργασίες, καθώς και ο σχετικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων εργασιών, συνολικού ποσού τουλάχιστον 320.000 ευρώ είναι ενδεικτικός με την έννοια ότι, λόγω της πολύ κακής κατάστασης των κτιρίων (ιδίως από στατική άποψη), είναι λίαν πιθανό να χρειαστούν και άλλες επιπρόσθετες εργασίες, η πληρωμή των οποίων επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη/υποψήφιο μισθωτή. Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα, αμοιβές και δαπάνες αποκατάστασης των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη/υποψήφιο μισθωτή (πχ μελέτες, αμοιβές, οικοδομικές άδειες, προστατευτικές καλύπτρες, υποστυλώματα, μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, υλικά, κάθε είδους εργασίες αποκαταστάσεως και αποπεράτωσης κ.τ.λ.). Ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον εκμισθωτή Ιερό Ναό για τυχόν αυθαιρεσίες-αυθαίρετες κατασκευές και βεβαίως ουδεμία έννομη σχέση θα αναγνωρίζεται ή θα υφίσταται μεταξύ του εκμισθωτή Ιερού Ναού και παντός εργαζομένου στις οικοδομικές εργασίες, συνεπώς ο εκμισθωτής Ιερός Ναός δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απαίτηση εργαζομένου κατά του πλειοδότη/υποψήφιου μισθωτή, όπως ενδεικτικά για αμοιβές, υπερωρίες, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές κ.τ.λ. Ο μισθωτής υποχρεούται στην άμεση έναρξη των εργασιών, αμέσως μόλις λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες, ενώ διευκρινίζεται πως η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει περισσότερο από τρία (3) έτη από την υπογραφή του μισθωτηρίου.
  3. Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 
  Όλες οι κατασκευές, προσθήκες και διαρρυθμίσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μίσθιο από τον υποψήφιο μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των εγκεκριμένων αδειών, θα παραμείνουν, μετά το πέρας της μισθωτικής διάρκειας, προς όφελος του μισθίου, μη δικαιούμενου του μισθωτή να ζητήσει οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε είδους αποζημίωση. Η ανωτέρω υποχρέωση μη αναζήτησης κάθε είδους δαπάνης ή αποζημίωσης ισχύει και για την περίπτωση (υπαίτιας ή ανυπαίτιας) πρόωρης λύσης της μίσθωσης, εξαιτίας οιουδήποτε γεγονότος, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν γεγονότος ανωτέρας βίας.
  4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ: 
  Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια ή τουριστικό κατάλυμα, πρώτης (Α) κατηγορίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή της ως άνω συμφωνηθείσας χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μισθίου προς οποιονδήποτε τρίτο και η συστέγαση στο μίσθιο, οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς την ρητή προς τούτο έγγραφη προέγκριση και άδεια του εκμισθωτή Ιερού Ναού. Υπό την ρητή έγγραφη προέγκριση και άδεια του Ιερού Ναού τελεί επίσης η  υπομίσθωση από τον μισθωτή σε εταιρία στην οποία θα συμμετέχουν απαραιτήτως ο μισθωτής ή πρόσωπα που τελούν σε συγγένεια α βαθμού με τον μισθωτή ή σε εταιρίες που τελούν σε σχέση μητρικής-θυγατρικής με τον μισθωτή ή σε εταιρίες τις οποίες ελέγχει ο μισθωτής είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών είτε μέσω διορισμού της πλειοψηφίας των μελών της διοίκησης. Τυχόν παράβαση του παρόντος ουσιώδη όρου για λήψη προέγκρισης και άδειας θα δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή Ιερό Ναό να ζητήσει άμεσα την πρόωρη λύση της μίσθωσης, την άμεση έξωση του μισθωτή, καθώς και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που τυχόν έλκει δικαιώματα από το μίσθιο, μη αποκλειομένης της αναζήτησης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ήθελε προκληθεί συνεπεία και επ’ αφορμή της εν λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.
  5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: 
  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τριακονταετής (30 έτη) και αρχίζει την επόμενη ημέρα υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων μερών, κατόπιν   της εγκριτικής του αποτελέσματος του πλειοψηφικού διαγωνισμού, απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ο πλειοδότης/υποψήφιος μισθωτής έχει δικαίωμα μονομερούς παρατάσεως της ισχύος της μίσθωσης για δέκα (10) επιπλέον έτη, εφόσον κοινοποιήσει στον εκμισθωτή Ιερό Ναό, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν την συμβατική λήξη της μίσθωσης, σχετική έγγραφη δήλωσή του περί μονομερούς παρατάσεως ισχύος της μίσθωσης. Η σιωπηρή ανανέωση της μίσθωσης ή η αναμίσθωση ή η παράταση του χρόνου διαρκείας της μίσθωσης, πέραν αυτού που προβλέπεται, απαγορεύονται ρητώς, χωρίς τη σύνταξη και υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού, τούτου συνομολογούμενου ως συστατικού της, της αναμισθώσεως ή της παρατάσεως μη τεκμαιρομένης, ούτε από την τυχόν χρησιμοποίηση από το μισθωτή του μισθίου μετά τη πάροδο του προβλεπομένου χρόνου, ακόμη και αν ο εκμισθωτής ασκήσει με καθυστέρηση τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση και από το νόμο. Σε περίπτωση πώλησης του μισθίου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει το περιεχόμενο του μισθωτηρίου στον νέο αγοραστή και επιπλέον να συμπεριλάβει στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ρητό όρο, σύμφωνα με τον οποίο ο νέος ιδιοκτήτης θα δεσμεύεται από όλους ανεξαιρέτως τους όρους του μισθωτηρίου, ενώ σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα αναζήτησης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ήθελε προκληθεί σε αυτόν, συνεπεία και επ’ αφορμή της συμπεριφοράς αυτής του εκμισθωτή, μη αποκλειομένης χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης.  Ο μισθωτής έχει επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, το δικαίωμα να ζητήσει, όπως το μισθωτήριο περιβληθεί το τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτός (ο μισθωτής) θα καταβάλλει όλα τα έξοδα σύνταξης του συμβολαίου (πχ πληρωμή Συμβολαιογράφου, φόροι, τέλη κλπ), καθώς και μεταγραφής του στο οικείο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου.
  6.ΜΙΣΘΩΜΑ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: 
  6.1.  Για τα τρία (3) πρώτα έτη της μίσθωσης δεν θα καταβληθεί κανένα απολύτως μίσθωμα, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση όλων των αναγκαίων αδειών για την αποκατάσταση του κτιρίου και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του υποψήφιου μισθωτή (περίοδος χάριτος).
  6.2. Αρχής γενομένης από το τέταρτο μισθωτικό έτος, ο υποψήφιος μισθωτής θα καταβάλλει, ως μηνιαίο μίσθωμα, το ποσό των πεντακοσίων Ευρώ (500€), πλέον χαρτοσήμου. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από την μισθώτρια εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε μισθωτικού μήνα με κατάθεση στον υπ’ αριθμ. 427/296128-90 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο εκμισθωτής Ιερός Ναός στο κατάστημα Ναυπλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον μισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της ως άνω Τράπεζας, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και του όρκου και της ομολογίας.
  6.3. Για κάθε έτος, πέραν του τετάρτου έτους της μίσθωσης, το καταβλητέο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και εφεξής για κάθε μισθωτικό έτος και η αναπροσαρμογή (αύξηση) αυτή θα υπολογίζεται κατά το ποσοστό που θα προκύπτει, βάσει του ποσοστού της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Ο υπολογισμός της ανωτέρω αναπροσαρμογής θα γίνεται επί του μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου έτους.
  7.ΕΓΓΥΗΣΗ: 
  Ο υποψήφιος μισθωτής, κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου θα καταβάλει στον εκμισθωτή Ιερό Ναό το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) που αντιστοιχεί με εξήντα (60) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου. Ρητά συμφωνείται ότι με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπροσαρμογή του μισθώματος, ο μισθωτής θα υποχρεούται στη συμπλήρωση του ποσού της εγγύησης, έτσι ώστε αυτό να αντιστοιχεί πάντα σε εξήντα (60) μηνιαία μισθώματα. Η καταβολή του εκάστοτε ποσού συμπληρώματος της εγγύησης θα γίνεται με την καταβολή του πρώτου κάθε φορά αναπροσαρμοζόμενου μισθώματος, κατά τον ως άνω προβλεπόμενο χρόνο προκαταβολής του αντίστοιχου μισθώματος. Το ποσό της εγγύησης θα παραμείνει άτοκα στα χέρια του εκμισθωτή, θα επιστραφεί δε άτοκα στον μισθωτή, μετά την ομαλή και κατά τα συμφωνηθέντα λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου στην κατάσταση που συμφωνήθηκε, καθώς και την εκκαθάριση όλων των λογαριασμών που αφορούν το μίσθιο, διαφορετικά, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του εκμισθωτή λόγω αποζημιώσεώς του και λόγω συμφωνημένης με το μισθωτήριο, δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας. Το ποσό της εγγύησης σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται προς τα μισθώματα ή με οποιαδήποτε άλλη οφειλή του μισθωτή προς τον εκμισθωτή. Το μισθωτήριο θα λύεται αυτοδικαίως στην περίπτωση που εντός της περιόδου χάριτος των 3 ετών δεν εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες (ενδεικτικά: άδεια από την Πολεοδομία, άδεια από την Αρχαιολογία, άδεια από τον ΕΟΤ, άδεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ). Στην περίπτωση αυτή εκ του ποσού της δοθείσας εγγυήσεως των 30.000 ευρώ, ο εκμισθωτής θα παρακρατήσει το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ που ισούται με τα μισθώματα 3 ετών ή 36 μηνών και θα αποδώσει  το υπόλοιπο ποσό στον μισθωτή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί εν ισχύ εγγυητική επιστολή ποσού 100.000 ευρώ, εκδοθείσα από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα), την οποία (εγγυητική επιστολή) θα παραδώσει εις χείρας του νομίμου εκπροσώπου του Ιερού Ναού με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου
  8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
  Ο υποψήφιος μισθωτής μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο είτε ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Για την συμμετοχή στην διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού απαιτείται η έκδοση και παράδοση εις χείρας του εκμισθωτή, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, εγγυητικής επιστολής ποσού 150.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή των 150.000 ευρώ θα επιστραφεί στον μισθωτή την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και θα αντικατασταθεί αμέσως με την ανωτέρω αναφερόμενη εγγυητική επιστολή ποσού 100.000 ευρώ. Ο υποψήφιος μισθωτής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων και χώρων εστίασης και επιπλέον να έχει οικονομική επιφάνεια, η οποία θα θεωρείται επαρκής, εφόσον έχει καταθέσεις ή άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία της τάξης των 500.000 ευρώ τουλάχιστον. Διευκρινίζεται ότι η ακίνητη περιουσία πρέπει να είναι ελεύθερη, ήτοι απαλλαγμένη από οιοδήποτε βάρος, όπως κατασχέσεις, προσημειώσεις, υποθήκες, απαλλοτριώσεις, διεκδικητικές αγωγές κλπ. Ο υποψήφιος μισθωτής οφείλει να καταθέσει στα γραφεία του εκμισθωτή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, πρόσφατο Ε9 και ΕΝΦΙΑ, ενώ ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο μισθωτή να προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του, καθώς και κάθε έγγραφο ή στοιχείο, κρίνει απαραίτητο για την, πέραν κάθε αμφιβολίας, απόδειξη των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό.
  9. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ: 
  Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του εκμισθωτή και να υπογράψει το μισθωτήριο, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής του διαγωνισμού απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Σε περίπτωση αθέτησης τούτου και μη προσέλευσης ή προσέλευσης και μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα σχετική διακήρυξη, ο μισθωτής θα υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή: α) ποινική ρήτρα 30.000 ευρώ, την οποία θα εισπράξει άμεσα ο Ιερός Ναός, μέσω της εγγυητικής επιστολής των 100.000 ευρώ και β) όλα τα έξοδα του διαγωνισμού καθώς και να καλύψει εξ ιδίων χρημάτων την τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει, μεταξύ του προηγούμενου προσφερθέντος μισθώματος και του ενδεχομένος μειωμένου μισθώματος προκύψει από την επαναληπτική διαδικασία.  
  10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 
  Ο μισθωτής υποχρεούται με δικά του αποκλειστικά έξοδα και δαπάνες να διατηρεί το μίσθιο (τον φέροντα οργανισμό καθώς και τα συστατικά και παραρτήματα αυτού όπως π.χ. ανελκυστήρες, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα εισκομισθέντα κινητά πράγματα,) επαρκώς ασφαλισμένο, καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης για τις εξής περιγραφόμενες ζημίες π.χ. έναντι πυρός, εμπρησμού, σεισμού, πλημμύρας ή άλλου φυσικού φαινομένου (θύελλας, καταιγίδας), έκρηξης, κεραυνού, μηχανικής ζημιάς, διάρρηξης σωληνώσεων, πτώσης αντικειμένων, πράξεων τρομοκρατίας, στάσεως, απεργίας, κακόβουλων πράξεων κ.λπ. σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ίσο με 500.000 ευρώ. Ο μισθωτής υποχρεούται να παράσχει στον εκμισθωτή αντίγραφο του συναφθησόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Τον μισθωτή βαρύνουν και οι αναλογούσες στο μίσθιο δαπάνες χρήσεως όπως π.χ. δαπάνες ηλεκτροδοτήσεως, υδροδότησης, τέλη καθαριότητας, δημοτικά τέλη κλπ. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους σχετικούς λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κοινοχρήστων κλπ. Ακόμη ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης τον ΕΝΦΙΑ ή όποιον άλλο φόρο αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ.
  12. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε καμία επισκευή. Οι όποιες επισκευές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή και παραμένουν προς όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο εκμισθωτής έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αξιώσει από το μισθωτή είτε την παραμονή των τυχόν μόνιμων κατασκευών προς όφελος του μισθίου είτε την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα της μίσθωσης κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή. Κάθε επισκευή γενόμενη από το μισθωτή παραμένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει το δικαίωμα άρσεως ή αποζημιώσεως σε κάθε περίπτωση.
  13. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ: 
  Με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση, υπενθύμιση ή προμήνυση εκ μέρους του εκμισθωτή, παραδίδοντας συγχρόνως τα κλειδιά του μίσθιου. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται σε καταβολή ποσού ίσου προς το 1/15 του μηνιαίου μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως ποινική ρήτρα, καθώς και σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε προκληθεί εξαιτίας και επ’ αφορμής της μη έγκαιρης και προσήκουσας απόδοσης του μισθίου
  14. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ: 
  Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει στον εκμισθωτή ή σε αντιπροσώπους του να επισκέπτονται το μίσθιο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μία φορά κάθε εξάμηνο, συνοδευόμενοι από μηχανικό της επιλογής τους, για να εξακριβώσουν τυχόν φθορές ή μεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει στο μίσθιο. Σε περίπτωση που κριθεί από μηχανικό του Ιερού Ναού πως απαιτούνται επισκευές στο μίσθιο, τότε θα κοινοποιείται η σχετική τεχνική έκθεση στον μισθωτή και ο τελευταίος υποχρεούται να προβεί εντός 3 μηνών το αργότερο σε όλες τις υποδειχθείσες εργασίες επισκευής του μισθίου, ούτως ώστε να είναι στατικά και λειτουργικά άριστο. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει πάλι σε εργάσιμες ημέρες και ώρες την επίσκεψη του εκμισθωτή ή αντιπροσώπων του στο μίσθιο δύο φορές την εβδομάδα κατά τους τέσσερις τελευταίους μήνες της μίσθωσης μαζί με υποψήφιους μισθωτές ή τυχόν αγοραστές.
  15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: 
  Παραβίαση οιουδήποτε όρου της μίσθωσης από το μισθωτή και ειδικά η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή ενός ή περισσοτέρων μισθωμάτων, η μεταβολή της χρήσης και η κακή χρήση του μισθίου παρέχουν το δικαίωμα στον εκμισθωτή Ιερό Ναό να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως την παρούσα και να ζητήσει την άμεση απόδοση της χρήσης του μισθίου. Επιφυλάσσεται ακόμη στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας ήθελε υποστεί συνεπεία και εξ αφορμής της αντισυμβατικής ή/και παράνομης συμπεριφοράς του μισθωτή. Η καταγγελία της μίσθωσης πρέπει απαραιτήτως να είναι έγγραφη και να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον μισθωτή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την περιέλευση της στο αντισυμβαλλόμενο μέρος.
  16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
  Κάθε τυχόν τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση των όρων της μίσθωσης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ο έγγραφος τύπος ρητώς συμφωνείται ως συστατικός και όχι απλώς αποδεικτικός τύπος των συμφωνιών αυτών. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη δεν σημαίνει ούτε μπορεί να εκληφθεί ως τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση των όρων του μισθωτηρίου ή σιωπηρή παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα.
  17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 
  Σε περίπτωση που θα ανακύψει διένεξη ή διαφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή ή εκτέλεση των όρων της μίσθωσης, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου αυτή η διένεξη ή διαφωνία να επιλυθεί εξωδικαστικά, με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν δεν καταστεί δυνατή η άμεση επίλυση των διαφορών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, τότε αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών ήθελε προκύψουν από την μίσθωση ορίζονται τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. Για την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων της μισθωτικής Σύμβασης, σε κάθε περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.
  18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
  Το συμφωνητικό μίσθωσης θα περιέχει την πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση των Συμβαλλομένων Μερών και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης, προφορικής ή έγγραφης, συμφωνίας και δήλωσης βούλησης μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση μεταξύ των μερών λαμβάνει χώρα εγγράφως με την αποστολή είτε σχετικής επιστολής στις δηλωθείσες διευθύνσεις των συμβαλλομένων είτε σχετικού fax. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα και εκπροσώπησή τους καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση του μισθωτηρίου. Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη του μισθωτηρίου κριθεί από δικαστήριο ή άλλη δικαιοδοτική ή εποπτική αρχή ή γίνει δεκτό από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι άκυρη ή ανίσχυρη, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του μισθωτηρίου δεν θα επηρεαστούν από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνήσουν για την αντικατάσταση της άκυρης ρήτρας με μια έγκυρη.»


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                       
   π.Διονύσιος  Ταμπάκης 

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top