728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

  Από το 1960 ψάχναμε εργάτες για τα χωραφια

  Προσθήκη λεζάντας
  Απόσπασμα από μια σειρά μικρών ειδήσεων που έχουν σχέση με την Ερμιονίδα και αναδεικνύουν τα πνεύμα της εποχής Χαρακτηριστικότερο όλων το σχόλιο με την παραγωγή στα ελαιόδεντρα και την αγωνία που θα βρεθούν εργατικά χέρια. Είναι στα μέσα της δεκαετία του 1960 και :…..

  «Τά προγνωστικά τής έφετεινής έλαιοπαραγωγής Έρμιονίδος γένικως είναι λίαν ευοίωνα. Τά τρία τέταρτα σχεδόν των έλαιοδένδρων είναι κατάφορτα άπό έλαιόκαρπον καί ή προβλεπομένη έφετεινή παραγωγή θά είναι άνευ προηγουμένου. Χαράς λοιπόν Ευοιγγέλια καί δι όλας τάς τάξεις τής κοινωνίας μας. Καί ήδη άπό τώρα γίνονται αί προετοιμασίαι τών ελαιοτριβείων μεταξύ των όποιων θά συγκαταλέγεται καί το άρτι άφιχθέν, ’Ιταλικού τύπου ήλεκτροκινητόν έλαιοπιεστήριον μετά των σχετικών έξαρτημάτων διαχωριστήρος, φιλταρίοτματος κλπ. του κ. Νίκου Λαμπίρη το όποιον προβλέπεται, ότι θά συγκέντρωση με- γάλην πελατείαν.
  ’Εκείνο όμως το όποιον ανησυχεί τους έλαιόπαραγωγούς Έρμιονίδος είναι ότι δεν θά ευρεθούν εργατικά χέρια διά την συγκομιδήν. Πιστεύουν άπαντες οι ελαιοπαραγωγοί ότι τελικώς καί ή ανάγκη αύτή θά τακτοποιηθεί διά τής έπιστρατεύσεως όλων των δυναμένων νά έργασθουν κατοίκων μικρών καί μεγάλων πάσης τάξεως. Εύχόμεθα μόνον παραλλήλως πρός τήν ποσότητα νά είναι καί ή ποιότης εκλεκτή τοΰ παραχθησομένου έλαίου δπως πάντοτε υπήρξε.
  — Είναι πολλά καί ποικίλα τά ζητήματα τά όποια άπασχολοΰν τήν περιφέρειάν μας καί ειδικά τό Κρανίδι, άλλά μέ ποιον τρόπον θά ευρουν τήν λύσιν τους; Άπό πολιτικής πλευράς, ή ’Επαρχία τής Έρμιονίδος, έμεινεν ορφανή έκ τού αποτελέσματος τών τελευταίων έκλογών.
  Τούτο οφείλεται άσφαλώς είς τήν μή ένότητα τών ψήφων.
  Άπό τοπικής είναι ευτύχημα πού έχει έναν Δήμαρχον τό Κρανίδι μεγάλης άξίας, τον κ. Αναστάσιον Γκιώνην. Ουτος κατά τήν προηγουμένην" θητείαν του έδωκε εξετάσεις καί έπέτυχεν «ΑΡΙΣΤΑ»!
  Τά πάντα καί τους πάντας έτα- κτοποίησε μέ αγάπην καί δικαιοσύνην χωρίς κανείς νά έχη παρά- πονον. "Ενα μεγάλο «Εύγε» τού ανήκει. Άλλά τον παρακαλοΰμε θερμώς καί τούτου του ζητήματος νά έπιληφθή μέ ζέσιν καί δραστηριότητα, τού τής εύκοσμίας καί τοΰτέστιν εύπρεπείας του Νεκροταφείου Κρανιδίου, τό όπρϊον εύρισκεται είς άθλίαν κατάστασιν. Δέν είναι χριστιανικόν δέν είναι έκπολιτιστικόν, δέν είναι άνεκτός ό Ιερός τούτος χώρος εις τόν όποιον άναπαύονται οΐ νεκροί μας τόν αιώνιον ύπνον, νά παρουσιάζει όψιν άκαλαίσθητον καί άπρεπή. ’Άν καί γνωρίζομεν τάς δυσχερείας, ποιούμεθα έκλησιν οπως ό κ. Δήμαρχος επιλύσει «αί τό πρόβλημα τούτο. Καί άκόμα νά κλείση τά ώτα του είς τυχόν έναντιώσεις μερικών άγαθών χριστιανών ώς πρός τήν ταξινόμησιν καί ρύθμισιν τών τάφων. Θά τόν ευγνωμονούν οί πάντες.
  — Οί φτωχοί ψαράδες μας μέ τίς ψαράδικες βαρκούλες τους έδώ κι’ έκεϊ διασκορπισμένες στή γραφική παραλία τής Έρμιονίδος άγωνίζονται γύρω άπό τήν εύλογημένήν αλιείαν τους. Βλέπει κανείς στίς παραλιακές μας άχτές γραφικώτατες σκηνές δταν προετοιμάζουν καί παρασκευάζουν τά δίκτυα τους καί τά αλιευτικά τους σύνεργα, άλλοι μέν νά τά καθαρίζουν άπό τό όλόνύκτιον ψάρεμα, άλλοι δέ νά τά μπαλώνουν καθισμένοι σταυροπόδι. Καί κάποτε, λίγο πιο πέρα νά μαγειρεύεται ή γνωστή «Κακαβιά» τους νόστιμη καί ορεκτική. Άλλά όμως... άγρα οΰδαμού δι’ δσους δέν ή μπορούν νά φθάσουν τό δυσανάβατον ύψος τών τιμών τους. Εκεί προ παντός στο «Καβουράκι» τού Πορτοχελιού είναι τό χρηματιστήριόν τους! Τό λαϊκόν καταναλωτικόν κοινόν άρκεϊται στή φρίσα καί τό σαφριδάκι τού Γιώργη Έρμιονίτη καί τού πολύ Κατσώρη —. Μπαικάκου.
  πηγη Γιούλα Λαπαθιώτη ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Από το 1960 ψάχναμε εργάτες για τα χωραφια Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top