728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

  Όταν ο δρόμος Ισθμια – Επίδαυρος ξεσήκωσε το Ναύπλιο και το Αργος

  Μία άλλη λογική επικρατούσε  κάποιες δεκαετίες πριν και ήθελε τα έργα που γίνονται να εξετάζονται από άλλη οπτική γωνιά από ότι μέχρι σήμερα Ένα από αυτά ήταν το 1964 η διάνοιξη του δρόμου Ίσθμια-Επιδαύρου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους Εμπορικούς συλλόγους Άργους-Ναυπλίου γιατί
  θεωρήθηκε σαν υπονομευτική κίνηση των δύο πόλεων Ο Εμπορικός σύλλογος Ναυπλίου στράφηκε κατά του Υπουργείου Δημοσίων "Έργων, που αποφασίζει, όπως ανέφερε η ανακοίνωση,  κατασκευήν έργων προς εξυπηρέτηση ολίγων πολιτών και καταδικάζει εις οικονομικό μαρασμό ολοκλήρους πόλεις και χωρία, όσα υπάρχουν εις περιοχή Άργοναυπλίας. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής:
  Διαμαρτυρόμεθα έντόνως διά τήν σχετικήν άπόφασιν και δηλουμεν ότι θά έξαντλήσωμεν παν νόμιμο δικαίωμα, ώς πολιται, προς άκύρωσιν τής τοιαύτης αποφάσεως, προκειμένου νά μάς καταδικάζει εις οικονομικό Θάνατον. Είναι δέ απαράδεκτο δι ημάς τους φορολογούμενους καί νομιμόφρονας πολίτας, κατοίκους τής Ιστορικής αυτής πόλεως καί περιοχής, με τάς πλούσιας παραγωγικάς καί Τουριστικάς εκδηλώσεις, να αποφασίζεται πραγματοποίηση νέων, έργων, καθ’ ήν στιγμήν παραμελούνται ή μένουν ήμιτελή άλλα σημαντικότερα Εθνικής, Οικονομικής καί Κοινωνικής σημασίας. Τό Υπουργείο Δημ. "Έργων αντί νά προβή εις τήν άμεσον άπόφασιν εύθυγραμμήσεως καί διανοίξεως των Εθνικών όδών Κορίνθου - "Άργους καί Ναυπλίου- Λεωφόρου Ασκληπιού προς ’Επίδαυρον καί προς Κρανίδιον καί χαρακτηρισθή ή τελευταία ώς Δημοσία μέ άπαίτησιν δαπάνης τό ήμισυ εκείνης που θά διατεθεί εις τήν άποφασισθείσαν Ίσθμιων - Σολυγείας - Επίδαυρου, αποφασίζει τούτην χωρίς νά λάβη ύπ όψιν του τήν τεραστίαν συμφοράν πού θά επιφέρει είς τήν περιοχήν Άργοναυ-πλίας. Λυπουμεθα βαθύτατα περί τούτου. Ή θέσις μας έναντι αυτού έχει καθορισθεΐ, θά άντιδράσωμεν μέ κάθε νόμιμον δικαίωμα. Έπισύρομεν τήν προσοχήν σας εις τήν δημιουργηθεΐσαν αναταραχήν καί απόγνωσιν τών κατοικούντων είς Άργοναυπλίαν, Υποχρεωμένοι να σάς καταστήσωμεν γνωστάς τάς διαμαρτυρίας καί αντιδράσεις τών χιλιάδων αυτών κατοίκων, τούς όποίαυς έχομεν τήν τιμήν νά έκπροσωπουμεν. Μέ τήν πίστιν δμως, ότι θά διαλάμψει ή ’Αλήθεια καί τό Δίκαιον αίτημά μας θά ικανοποιηθή, εκφράζομαι τήν βαθείαν μας ευγνωμοσύνην εκ τών προτέρων.
  Διά τούς 34 Συλλόγους, ’Οργανώσεις κλπ. Ναυπλίου.
  Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ
  Διά πανομοιότυπου κειμένου καί προς τούς αύτούς άρμοδίους άπεστάλη σχετική τηλεγραφική διαμαρτυρία τής ’Ομοσπονδίας Έπαγγελ-ματιών καί Βιοτεχνών "Αργους, διά I του Προέδρου αυτής κ. ΑΝΔΡΕΑ I ΒΛΑΣΤΑΡΑ μέ πρόσθετον δικαίαν  είσήγησιν όπως είς περίπτωσιν κατά τον όποιαν ή Κυβέρνησις κρίνει δτι ή διάνοξις τής έν λόγω όδου Ίσθμιων - Έπιδαύρου πρέπει νά πραγματοποιθή τότε οφείλει ή Κυ-βέρνησις, νά προβή προηγουμένως είς τήν ευθυγράμμιση καί διαπλάτυνση τής ’Εθνικής όδου Κορίνθου-"Αργους καί της λεωφόρου Ναυπλίου - Άσκληπου προς Άρχαϊον Θέατρον Έπιδαύρου.


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Όταν ο δρόμος Ισθμια – Επίδαυρος ξεσήκωσε το Ναύπλιο και το Αργος Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top