728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

  Προτάσεις ΣΕΚ στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

  Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηνοτροφίας κατέθεσαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων Στο σχετικό υπόμνημα αναφέρονται τα εξής: Κύριε Υπουργέ,
  Α. Στόχευση συνδεδεµένης ενίσχυσης – Υφιστάµενα προβλήµατα
  Η συνδεδεµένη στήριξη χορηγείται στους τοµείς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και

  είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για οικονοµικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς
  λόγους , όπως ο τοµέας της κτηνοτροφίας για τη χώρα µας. Η κτηνοτροφία διαθέτει
  ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως η παραγωγή προϊόντων υψηλής βιολογικής
  και διατροφικής αξίας µε κυριότερα το τυρί Φέτα (ΠΟΠ), την αιγοπροβατοτροφία,
  τις ντόπιες φυλές κ.α
  Σηµαντικοί επίσης κλάδοι της κτηνοτροφίας είναι και η πτηνοτροφία και χοιροτροφία
  για τους οποίους θα ζητήσουµε κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2020 να ενταχθούν
  και να ενισχυθούν.
  Η Φέτα ιδιαίτερα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήµατα του αγροτικού µας
  χώρου δεδοµένου ότι:
  • 90.000 περίπου αιγοπροβατοτρόφοι, έχουν ως κύρια απασχόληση τον κλάδο
  αυτό και εκτρέφουν πάνω από 12 εκ. αιγοπρόβατα.
  • 15.000 περίπου επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης,
  οι οποίες απασχολούν πάνω από 50.000 εργαζόµενους.
  • Αποτελεί σηµαντικό επώνυµο εξαγωγικό προϊόν για την Ελλάδα µε αξία
  εξαγωγών που ξεπερνά τα 300 εκ. € και τάση συνεχώς ανερχόµενη.
  Ήταν και είναι µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας να στηρίξει την κτηνοτροφία
  µέσω της συνδεδεµένης ενίσχυσης και να µην τη διανέµει σε 15 τοµείς που δεν
  διαθέτουν τα ανάλογα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, χωρίς συγκεκριµένη στόχευση και
  απουσία αναπτυξιακού χαρακτήρα.
  Επίσης η χώρα µας δεν έκανε χρήση του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 8% του ετήσιου
  εθνικού ανώτατου ορίου πλέον 2% για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όπως προβλέπει
  άλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ποσοστό 10% σηµαίνει ότι ο προϋπολογισµός της συνδεδεµένης
  στήριξης για τη χώρα µας µπορεί να ανέρθει στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως περίπου, ενώ
  σύµφωνα µε την εθνική επιλογή το ποσοστό ανέρχεται στο 7,4% του εθνικού φακέλου
  και µοιράζεται σε 15 τοµείς.
  ∆ύο χρόνια µετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συνδεδεµένων
  ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και ακόµη το Υπουργείο
  Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ από τα δεσµευµένα κοινοτικά
  κονδύλια ύψους περίπου 90 εκ. ευρώ για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις ζωικού
  κεφαλαίου στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της Ελλάδας.
  Β. Τι προτείνουµε για την αναθεώρηση των συνδεδεµένων ενισχύσεων το 2017
  1. Γενικές προτάσεις:
  • Να αυξηθούν τα ποσά ενίσχυσης για τους τοµείς της κτηνοτροφίας και να γίνει
  χρήση του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 10%.
  • Να τροποποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως αναλυτικά αναφέρουµε σε
  κάθε τοµέα.
  • Να αυξηθούν τα ποσά ενίσχυσης ανά µονάδα (κεφάλι/στρέµµα)
  • Να ενταχτούν και άλλες καλλιέργειες στη συνδεδεµένη όπως τα χορτοδοτικά
  ψυχανθή.
  2. Συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπροβάτων
  Το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης,
  δηµιουργεί πρόβληµα:
  • Στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών
  και των µετακινούµενων σε αυτές, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων
  κλιµατολογικών συνθηκών.
  • Στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που εκτρέφουν σπάνιες φυλές, οι οποίες
  δίνουν µικρότερη παραγωγή.
  Προτείνεται:
  Ελάχιστο όριο κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης
  1. Να παραµείνει το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο
  έτος ενίσχυσης για τους αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών
  2. Να µειωθεί το ελάχιστο όριο παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης στα
  100 κιλά για τους αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και
  των εκµεταλλεύσεων µε έδρα τα νησιά.
  3. Στις σπάνιες φυλές να µειωθεί το όριο στα 80 κιλά παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο
  έτος ενίσχυσης.
  Ποσά ενίσχυσης: Ενίσχυση ανά µονάδα € / κεφάλι
  • Για σπάνιες φυλές: 30€/ζώο.
  • Για ορεινές, µειονεκτικές περιοχές και νησιά :20€/ζώο.
  • Για πεδινές περιοχές: 15€/ζώο.
  3. Συνδεδεµένη ενίσχυση βοοειδών
  Η ενίσχυση που έχει σχεδιαστεί µέχρι σήµερα δεν δίνει αποτελεσµατικά κίνητρα για
  την ανάπτυξη της ελληνικής βοοτροφίας και δεν οδηγεί στη στόχευση α) για µείωση
  του τεράστιου ελλείµµατος της χώρας µας σε βόειο και µοσχαρίσιο κρέας που σήµερα
  ανέρχεται σε 80% περίπου β) στήριξη της γαλακτοπαραγωγικής αγελαδοτροφίας, η
  οποία συρρικνώνεται σε αριθµό µονάδων, σε όγκο παραγωγής και σε αριθµό ζώων.
  Σηµειώνουµε ότι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα µειώνεται συνεχώς
  και πλησιάζει σήµερα τους 600.000 τόνους.
  Επειδή κάθε κατεύθυνση έχει ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις προτείνουµε η
  ενίσχυση να εξειδικεύεται ως ακολούθως:
  Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία
  Από το 2004 µέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί ήταν επιλέξιµοι για πριµοδότηση
  γαλακτοπαραγωγής. Η πριµοδότηση αυτή χορηγήθηκε ανά ηµερολογιακό έτος, ανά
  εκµετάλλευση και ανά τόνο ατοµικής ποσότητας αναφοράς που ήταν επιλέξιµος για
  πριµοδότηση. Το 2015 η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία πρέπει να δικαιολογεί
  βοσκότοπο για να συνεχίσει να ενισχύεται.
  Προτείνεται :
  • Ενίσχυση 24 € /τόνο παραγόµενου γάλακτος ή 200€ /αγελάδα
  • Ενίσχυση 220€/ µοσχίδα, η οποία έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, µπαίνει στη
  γαλακτοπαραγωγή και είναι προϊόν γενετικής βελτίωσης πιστοποιηµένο από
  τους αντίστοιχους φορείς.
  Θηλάζουσες αγελάδες ( κρεοπαραγωγή)
  Προτείνεται:
  - Ενίσχυση : 300 € ανά µοσχίδα ηλικίας άνω των 16 µηνών που
  διατηρείται για αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο
  κοπάδι ταύρος καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή πιστοποιητικό
  τεχνητής σπερµατέγχυσης.
  - Ενίσχυση 250 ευρώ ανά επιλέξιµη θηλάζουσα αγελάδα, ηλικίας έως 15
  ετών.
  - Ειδική ενίσχυση 250 € / ανά αγελάδα ελληνικών φυλών ( κόκκινη και
  ξανθιά) που είναι καταγεγραµµένες στα γενεαλογικά βιβλία (επίσηµα
  βιβλία εγγραφής).
  Πάχυνση βοοειδών
  Ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ σηµαντικός διότι συµβάλει στην απασχόληση
  µεγάλου αριθµού κτηνοτρόφων, εργαζοµένων στα κατά τόπους σφαγεία της χώρας
  µας και στους χώρους διακίνησης ζωοτροφών και άλλων εφοδίων, επιστηµόνων
  όπως κτηνίατροι, ζωοτέχνες κ.α
  Προτείνεται:
  - Ενίσχυση 200 €/ ζώο για τα βοοειδή ελληνικής παραγωγής και
  εκτροφής.
  - Ενίσχυση έως 100 € ανά ζώο, για ζώα που δεν έχουν γεννηθεί στην
  Ελλάδα.
  4. Στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών
  ∆εν έγινε χρήση του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου
  ορίου (40 εκ € ετησίως) όπως προβλέπει άλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ειδικότερα για την
  καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών διατίθενται µόλις 6,8 εκ. € (µέσος όρος
  6/ετίας) ετησίως περίπου δηλαδή ποσοστό 0,34% του εθνικού ανώτατου ορίου,
  Συνεπώς η µεταφορά πόρων στην κτηνοτροφία για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών
  ψυχανθών δεν συµβάλει σε καµία περίπτωση στη στόχευση για επάρκεια ζωοτροφών
  µε χαµηλό κόστος για τους κτηνοτρόφους.
  Ζητάµε:
  Το χρηµατοδοτικό όριο να ανέλθει στο ανώτατο επιτρεπόµενο 2% και να δοθεί
  προτεραιότητα στην κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στους κατά κύριο επάγγελµα
  κτηνοτρόφους για τη µείωση του κόστους των ζωοτροφών που αποτελούν το 70% του
  λειτουργικού κόστους της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
  Να ενταχθούν στη συνδεδεµένη ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
  και τα χορτοδοτικά ή σανοδοτικά ψυχανθή, και κύρια η µηδική η οποία αποτελεί µια
  από τις πιο σπουδαίες ζωοτροφές σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα µε υψηλή
  περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η ενίσχυση να δοθεί αποκλειστικά στους κατά κύριο
  επάγγελµα κτηνοτρόφους που ιδιοπαράγουν.
  Να αυξηθεί το ύψος της συνδεδεµένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων
  κτηνοτροφικών ψυχανθών, (€/ha).
  Να εξαντληθεί το διαθέσιµο ποσό για τη συγκεκριµένη ενίσχυση, µε βάση την
  επιλέξιµη για πληρωµή έκταση, και όχι την έκταση αναφοράς, όπως έγινε στο σιτάρι
  και στα ζαχαρότευτλα.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Προτάσεις ΣΕΚ στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυριου
  Scroll to Top