728x90 AdSpace

 • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

  Απάντηση Σκουρλέτη σε Ανδριανό για την επιδότηση και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων Αραχναίου και Αχλαδοκάμπου, από την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αιολικής ενέργειας: “Η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία ώστε να αποδοθούν τα χρηματικά ποσά στους δικαιούχους είναι σε εξέλιξη”.

  Στην 105/8-10-2015 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την επιδότηση και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων Αραχναίου ΔΕ Μιδέας του Δήμου Ναυπλιέων και Αχλαδοκάμπου του Δήμου Άργους / Μυκηνών, από την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αιολικής ενέργειας, απάντησε γραπτώς ο αρμόδιος Υπουργός κ. Π. Σκουρλέτης, επισυνάπτοντας έγγραφο της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας/ ΥΠΕΝ.

  Το κείμενο της απάντησης του Υπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
  “Η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία ώστε να αποδοθούν τα χρηματικά ποσά στους δικαιούχους καταναλωτές είναι σε εξέλιξη. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα παρέμβει όπου απαιτηθεί ώστε αυτή αφενός να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό, αφετέρου να μην παρουσιαστούν παρόμοια προβλήματα καθυστέρησης στο μέλλον”.
  Το επισυναπτόμενο έγγραφο  Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας/ ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής:
  “Με το ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129) και ιδίως του άρθρου 25 παρ Α.2, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παρ Α.3 με το άρθρο 7 παρ 3 του ν.3851/2010 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ 6 του ν.3983/2011 (ΦΕΚ Α' 144), προβλέπεται η απόδοση ποσοστού 1% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των Δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, προκειμένου να πιστωθούν οι οικιακοί καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ' εξουσιοδότηση της εν λόγω διάταξης είχε εκδοθεί η ΚΥΑ με αριθμ πρωτ ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.29287/12.12.2011 (ΦΕΚ Β' 3005/2011), με σκοπό τον καθορισμό του τρόπου προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών, το χρόνο εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, τη διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ωστόσο, η εν λόγω απόφαση αντιμετώπισε πολλά προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνικών ζητημάτων που έπρεπε να επιλυθούν, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εφαρμογή της.
  Η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235) κατ' εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3497/29.12.2014), σε αντικατάσταση της προηγούμενης, με σκοπό την άρση των τεχνικών ζητημάτων που είχαν ανακύψει ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, παρακρατούνται ποσά σε ποσοστό 1% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, πλην αυτών του τελευταίου εδαφίου της παρ. Α.1 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006), από τον ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα ποσά αυτά αποδίδονται, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές, (οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης επιμερισμού των εν λόγω ποσών) των δήμων όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, για τους οποίους δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά τη δημοσίευση του πίνακα επιμερισμού (παρ 5 και 6, άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014). Επίσης προβλέπει για τις περιπτώσεις των ενστάσεων να προωθούνται προς επίλυση στην επιτροπή που περιγράφεται στην παρ 6 του άρθρου 11 του ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α' 142/28.06.2014), και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσής τους θα εκδίδονται αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις επιμερισμού των ποσών αυτών ώστε τελικά να αποδίδονται και αυτά στους οικιακούς καταναλωτές. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που αναλογούν στο ως άνω ποσοστό 1%, παρακρατούνται ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3851/2010 (4-6-2010).
  Όσον αφορά στη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση και δημοσίευση από το Υπουργείο του πίνακα επιμερισμού, σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 4, ο ΛΑΓΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστής ΜΔΝ, παρέχουν στο Υπουργείο τα στοιχεία των χρηματικών ποσών ανά σταθμό ΑΠΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, η θέση των σταθμών ΑΠΕ προσδιορίζεται από τα στοιχεία που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ως διοικητικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) www.inspire.okxe.gr ενώ στην περίπτωση απουσίας τέτοιων δεδομένων χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
  Σύμφωνα με τις παρ 5 και 6 του άρθρου 4, το Υπουργείο επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία και δημοσιοποιεί πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από κάθε σταθμό ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στην ιστοσελίδα του. Τα στοιχεία για τα εν λόγω ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μέχρι και τις 31-12-2014 έχουν σταλεί από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστή ΜΔΝ. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αποστείλει στοιχεία σχετικά με τη διοικητική διαίρεση της χώρας. Για την κατάρτιση του ως άνω πίνακα επιμερισμού απαιτούνται επιπλέον και τα στοιχεία θέσης των σταθμών ΑΠΕ από τη ΡΑΕ, τα οποία αναμένονται. Με την παραλαβή αυτών, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα καταρτίσει και θα δημοσιοποιήσει τον πίνακα επιμερισμού των ποσών από κάθε σταθμό ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, όπως προβλέπεται. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί από το Υπουργείο η απόφαση επιμερισμού των ποσών για τους σταθμούς ΑΠΕ όπου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Τις περιπτώσεις που υπήρξαν ενστάσεις, το Υπουργείο θα τις προωθεί προς επίλυση στην επιτροπή που περιγράφεται στην παρ 6 του άρθρου 11 του ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α' 142) και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης των ενστάσεων, το Υπουργείο θα εκδίδει αντίστοιχες αποφάσεις επιμερισμού των ποσών.
  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διαδικασία που προβλέπεται από την ΚΥΑ με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/23.12.2014 εφαρμόζεται για πρώτη φορά και ως εκ τούτου η ταχύτητα εφαρμογής της συναρτάται με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή τη λήψη των κατάλληλων στοιχείων και την επίλυση από τις αρμόδιες επιτροπές των ενστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν. Ωστόσο, εκτιμάται ότι εφόσον η διαδικασία εφαρμοσθεί απρόσκοπτα και ολοκληρωθεί για τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μέχρι και τις 31.12.2014, η επόμενη εφαρμογή της που προβλέπεται στο πρώτο τρίμηνο του 2016 (παρ 5 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης) για τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2015 θα ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα”.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Απάντηση Σκουρλέτη σε Ανδριανό για την επιδότηση και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων Αραχναίου και Αχλαδοκάμπου, από την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αιολικής ενέργειας: “Η διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία ώστε να αποδοθούν τα χρηματικά ποσά στους δικαιούχους είναι σε εξέλιξη”. Rating: 5 Reviewed By: Γιώργος Αργυρίου
  Scroll to Top