Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Σε 24 μήνες έτοιμος ο Ανάβαλος στην Επίδαυρο

Στην 6356/22-6-2016 Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τις καθυστερήσεις στην πορεία επέκτασης του Αναβάλου σε Επίδαυρο, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.
Στην Απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Όσον αφορά στο έργο με τίτλο: "Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπειού και Επιδαύρου v. Αργολίδας», σημειώνεται ότι με την αριθμ. 4046/30.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΨΔΑ4653ΠΓ-ΡΑ7) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, αποφασίστηκε η συνέχισή του και, ως εκ τούτου, έχει, ήδη, ενταχθεί στο Μέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και στη ΣΑΕ 082/1 ως ανειλημμένη υποχρέωση του ΠΑΑ 2007-2013, με Κωδικό: 2016ΣΕ08210024 και προϋπολογισμό 32.557.000€.
Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης της δημοπράτησης και τελικά, της κατασκευής του έργου, σημειώνεται ότι το έργο βρίσκεται στη φάση υπογραφής του Συμφωνητικού του. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί αφού γίνει το νέο πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020. O χρόνος κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.